Анализ и коментари на БАКЕП по предложенията за текстове на проекта на наредба по подмярка 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" от Програма за развитие на селските Райони 2014-2020г.

Анализ и коментари на БАКЕП по предложенията за текстове на наредби по:
Мярка 10 "Агроекология и климат"
Мярка 11 „Биологично земеделие“
Мярка 12 "Плащания по натура 2000 и плащания по рамковата директива за водите"
Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от Програма за развитие на селските Райони 2014-2020г.

Писмо на БАКЕП относно указания за попълване на Декларация за минимална помощ съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейност“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., представляващи приложение към заповед на Министъра на земеделието и храните № РД09-579/03.09.2014 г.

Писмо на БАКЕП относно спешни и критични проблеми по ПРСР 2007-2013г.

Подписване на договори за проекти по мерки 311, 312 и ЛИДЕР.
Финансово обезпечение, одобрение и подписване на договори за проекти по мярка 121.


Писмо с обща позиция на АЗПБ, БАКЕП, НАЗ и КРИБ относно цялостното забавяне на работата на Държавен фонд „Земеделие“

Писмо на БАКЕП относно належащи проблеми свързани с прилагането на мярка 112 в ПРСР 2007-2013г. и предложения по мярката за млади фермери за ПРСР 2014-2020г.

БАКЕП предостави на МЗХ информация за изчисляване на СПО на определени култури, необходими за изчисляване на икономическия размер на стопанствата

Предложение от името на БАКЕП, НАЗ и АЗПБ относно скорошно провеждане на експертни комисии за одобряване на проекти по мерки 121, 311 и 312 /ЕКОП/

Предложение на БАКЕП за по- рационално използване на бюджета по Мярка 123 по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Предложения на БАКЕП за изменение и допълнение на наредба № 18 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски продукти” от ПРСР за периода 2007-2013 г.

Предложения относно наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по ПРСР за периода 2007 – 2013 г.

Предложения на БАКЕП във връзка с проведената на 7-ми септември 2010 г. среща в Държавен фонд „Земеделие с ръководството на ДФЗ и изпълнителния директор на националното сдружение на общините в Република България, Гинка Чавдарова

Коментари на БАКЕП относно проект на ПМС за предоставяне на безлихвен заем на общините за осъществяване на окончателно плащане към изпълнителите на проекти по ПРСР 2007-2013 г.

Относно проведено заседание на управителния съвет на УО на ПРСР (2007-2013 г.) на 18 март 2010 г., 9:00 часа и взетите решения

Препоръки и забележки на БАКЕП по наредби за изменeние и допълненние на наредба №8 и наредба №18 /Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Предложения във връзка с подписаните договори за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)

Коментар на БАКЕП за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средствата от европейските фондове

Допълнение № 2 към предложения за подобряване организацията на обработка от страна на Държавен фонд „Земеделие” – разплащателна агенция, на заявленията за подпомагане и заявките за плащане по мерките от „Програмата за развитие на селските райони” 200

Допълнение към предложения за подобряване организацията на обработка от страна на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция на заявленията за подпомагане и заявките за плащане по мерките от Програмта за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)