Дейност

Чрез своята активна дейност БАКЕП се стреми да допринася за повишаване ефективността на изпълнение и управление на цялостния проектен цикъл за помощно финансиране с европейски средства на българския частен и публичен сектор, като по този начин съдейства за подобряване на социално-икономическите условия за устойчиво развитие в България. За да постигне това, организацията обединява и канализира компетенциите на своите членове и партнира на управляващите органи за оптимизация на разработването и изпълнението на Eвропейски програми.

В тази връзка, част от целенасочени дейности на БАКЕП могат да бъдат разделени на три основни модула:

Взаимодействие с компетентни държавни органи:

 • Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
 • Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
 • Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
 • Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията.
 • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании:

 • Организиране проучването на проблемите, свързани с развитието на консултантската дейност в Европа и страната.
 • Организиране на консултативни, експертни и координационни съвети по различни проблеми, както и бюра за юридически, икономически, информационни и други услуги подпомагащи дейността на членовете.
 • Организиране на обучение на кадри.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики:

 • Подпомагане и насърчаване организирането на научни конференции и срещи, посветени на целите на Асоциацията в страната и чужбина;
 • Осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Асоциацията, както и със значението на проблемите, свързани с усвояването на европейските средства, предоставени на страната;
 • Осъществяване на сътрудничество със сходни по цели и дейности организации;
 • Организиране на национални, регионални и международни симпозиуми, лектории, конференции по въпроси, свързани с усвояването на средства по донорски програми;

Стратегически цели на БАКЕП

Експертен капацитет на БАКЕП:

 • Привличане на нови членове с богат практически опит, полезно know-how и доказани позиции на консултантския пазар;
 • Навременно обсъждане на всяко предложение, направено от членовете на БАКЕП и съдействие за всяка конструктивна идея.

Съдействие на държавната администрация за остраняване на ключовите проблеми при изпълнението на програмите и повишаване усвояването на европейски средства:

 • Поддържане на настоящото темпо за редовно входиране на предложения по всяка Европейска програма и изнасяне на информация за грешките и респективно за добрите практики на българските инстанции, работещи с Еврофондовете;
 • Включване на БАКЕП в разработването на стратегическите и програмни документи за следващия програмен период, както и активно участие в междинните и последващи оценки на изпълнението на европейските програми, като се избягва конфликт на интерес между отделните членове на Асоциацията;
 • Намиране на правен подход за представяне на експертното си становище за ефективна работа по отделните програми, както на релевантните институции, така и на потенциалните бенефициенти - на определен времеви период да се изготвя анализ на развитието на програмите, включително оценка на въздействието и др.

Защитаване интересите на професионалните консултантски организации, правата на консултантите и правата на получателите на безвъзмездни средства:

 • Намиране на подходящ начин за отправяне на посланието, че консултантският бизнес спазва етични правила – чрез специализирани интерювата и статии, слагащи акцент върху дейността на БАКЕП, която води до по-открито и законосъобразно планиране и изразходване на средствата;
 • Изготвяне на регистър на консултантите по Европейски програми.

Популяризиране на мисията и дейността на Асоциацията:

 • Установяване на работни партньорски отношения с други НПО, които представляват различни страни в процеса на прилагане на Европейските програми в България, с цел осигуряване на по-голяма подкрепа за предложенията на БАКЕП;
 • Въвеждане в страната европейския и световния опит в консултантската практика и управлението на проекти и популяризиране опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми;
 • Редовно търсене на контакт с евроинстанциите, с цел установяване на постоянен диалог и доверие с представителите на ЕК, отговарящи за отделните европейски програми;
 • Организиране на мероприятия с широк тематичен обхват, популяризиращи добрите международни практики и водещия опит, с участието на водещи фигури от Еврокомисията;
 • Активна работа с Народното събрание с цел запознаване на цялата политическа класа с проблемите, засягащи усвояването на Европейските средства;
 • Участие в обществени поръчки, предназначени за неправителствения сектор, и разработване на проектни идеи за финансиране от различни фондове.

Web site:

 • Разработване и поддържане на двуезичен вариант – български + английски.

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)