Предложение на БАКЕП относно проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № от … 2014

Предложение на БАКЕП относно проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № от … 2014 година за изменение и допълнение на методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и Фондовете от общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с постановление № 134 на Министерския съвет от 2010г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2010г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 52 от 2014г.)

Коментари на БАКЕП относно необходимостта от синхронизация в правната уредба касаеща реда и начина на обжалване на финансовите корекции наложени по реда на ПМС №134/2010 г.

Коментари на БАКЕП относно необходимостта от синхронизация в правната уредба касаеща реда и начина на обжалване на финансовите корекции наложени по реда на ПМС №134/2010 г. и приетата Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния Фонд на Европейския Съюз, Европейския Земеделски Фонда за Развитие на Селските Райони, Европейския Фонд за Рибарство и Фондовете от Общата Програма „Солидарност и Управление на Миграционните потоци“.

Писмо с обща позиция на НСОРБ, КРИБ и БАКЕП относно проект на постановление за изменение и допълнение на методология за определяне на финансовите корекции

Предложение на БАКЕП относно проект на постановление на Министерски съвет

Предложение на БАКЕП относно проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с постановление № 134от 2010г. на Министерски съвети (Обн., ДВ, бр.53 от 2010г. изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011г., бр. 65 от 23.07.2013г.)приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на ЕС, за финансова рамка 2014-2020 г.


Предложение на БАКЕП относно проект на постановление на Министерски съвет за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд

Писмо на БАКЕП относно Чл. 11, ал. 2 и ал.6 от ПМС 69 касаещ обявяване на тръжни процедури в Официален вестник на ЕС и проблемни области при прилагане на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107

Писмо на БАКЕП с проблемни области при прилагане на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

Предложение на БАКЕП относно проект на постановление за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 година и програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни

Предложение на БАКЕП относно проект на постановление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ И КФ на ЕС за периода 2014 – 2020 г.

Становище и предложения на БАКЕП по изпълнението на Оперативните програми и ПРСР през период 2007-2013 и процеса на програмиране за програмен период 2014-2020

Становище и предложения на БАКЕП по изпълнението на Оперативните програми и ПРСР през период 2007-2013 и процеса на програмиране за програмен период 2014-2020

Писмо, изразяващо желанието на БАКЕП да бъде включена в работните групи, отговорни за процеса на програмиране на период 2014-2020г. на оперативните програми

Коментар на БАКЕП във връзка с изисквания опит на неправителствени организации, участващи като партньори на общините, на чиято територия са административните центрове на 28-те области в Република България

Становище на БАКЕП във връзка с подобреното усвояване на средства от европейските фондове, приложими за Република България

Промени в постановление № 121 на МС

Предложения на БАКЕП за промени в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз. Обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 61 от 8.07.2008 г., бр. 81 от 16.09.2008 г., изм., бр. 95 от 4.11.2008 г., доп., бр. 7 от 27.01.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)