Предложения на БАКЕП

Към настоящия момент постоянните работни групи на БАКЕП са разработили, входирали и публикували становища и конкретни препоръки за оптимизиране работата по оперативните програми и финансови инструменти, както и за промени в нормативната база, определящи реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Сред основните насоки на издадените препоръки за подобрения са мерки за:

 • облекчаване на бюрократични изисквания и административни тежести;
 • прозрачност в условията, реда и процедурите за кандидатстване;
 • законосъобразност на прилаганите промени и нововъведения в нормативната база;
 • навременно и коректно изпълнение на ангажименти в процесите по одобрение и изпълнение на проекти;
 • подобряване на информираността на бенефициентите;
 • общуването на бенефициентите с изпълнителните агенции;
 • други.

ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РГ ПО ОПК ПРЕЗ 2011 г.

По-структурирана работа на РГ, фокусирана върху:

 • радикално облекчаване на процедурите по изпълнение;
 • натиск за плащане на грантовете навреме;
 • либерализация на финансирането за иновации на базата на чуждия опит. 

ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РГ ПО ОПОС ПРЕЗ 2011 г.

2011 г. е от изключителна важност за постигане на реален напредък в изпълнението на ОПОС. През 2010 г., вследствие направения анализ за периода 2007-2009 г. и определяне на новите приоритети и методи на изпълнение на програмата, УО на ОПОС обяви:

 • Две процедури по Приоритетна ос 1 на ОПОС, насочени към 124 приоритетни агломерации с над 10 000 еж, с цел постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадни води от населени места. Крайният срок за подаване на проекти за строителство е м. февруари 2012 г., а за процедурата за двуетапно финансиране (техническа помощ и строителство) – м. ноември 2010, м. януари и м. юни 2011 г. Тези процедури ще останат относително постоянна величина във времето до приключване на ОПОС за програмен период 2007-2013 г.
 • Процедури за директно предоставяне на БФП за няколко регионални системи за отпадъци (София, Ботевград, Перник, Видин, Бургас, Малко Търново).
 • Предстои откриването на нови процедури по Приоритетна ос 1 и 2 на ОПОС.
 • Предстои изпълнението на вече сключени договори за БФП (над 200) по предишни процедури по трите оси на ОПОС.

Основните цели на РГ по ОПОС през 2011 г. могат да се резюмират както следва: 

 • Постигане на постоянен и активен диалог с МОСВ (УО на ОПОС) по текущите процедури на програмата, с цел навременно отразяване на предложения за оптимизиране на работата на БАКЕП и корективни действия, при установени неясноти и несъответствия. Препоръчително е въвеждането на регулярни шестмесечни работни срещи с МОСВ, за дискутиране на преглед на напредъка по изпълнението на процедурите по Приоритетна ос 1, често срещаните трудности и начини за управлението им.
 • Участие в програмирането  (определянето на целите, приоритетите и мерките) на програма на ОП „Околна среда” за програмен период 2014-2020;
 • Участие в инициативи за промяна и оптимизиране прилагане на законодателството в сектор „Околна среда”, особено в сектор води, с цел избягване на досегашните проблеми по отношение на собствеността, управлението, разпределение на отговорностите между различните институции и др.
 • От изключителна важност за бъдещето на консултантските услуги в сектор „Околна среда” е услугите да бъдат адекватно оценени и включени в присъщите за проектите дейности и разходи. Основната роля в проектите по ОПОС е на инженерните екипи (около 70% от дейностите по подготовка), но въпреки това консултантските услуги на финансисти, юристи, икономисти и проектни мениджъри са от съществено значение за успешната подготовка и реализация на проектите.
 • Поради факта, че основни бенефициенти по ОПОС са общините, е препоръчително БАКЕП да стартира активен и постоянен диалог с НСОРБ, с цел формиране и отстояване на единни позиции пред УО на ОПОС и максимална защита интересите на бенефициентите (общините) и изпълнителите по проектите.
 • Иницииране на дискусия за въвеждане на механизъм за усвояване на средства по ОПОС, при съчетаване на схеми за публично-частни партньорства, които са утвърдени при водната инфраструктура и инфраструктурата за управление на отпадъци. Това ще облекчи финансово общините, които изпитват затруднения при осигуряването на средства за съфинансиране и оборотни средства за тези мащабни проекти;
 • Анализ на прилагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на програмата , извеждане на добри и лоши практики, с участие на компетентни органи-АОП, КЗК, ВАС, АДФИ, Сметна палата. Установяване на ясни принципи и правила за прилагане на финансови корекции вследствие на нарушения в процедури по ЗОП, с възможност за обжалване на корекциите от страна на бенефициентите;
 • Оптимизиране на вътрешните административни процедури по изпълнението на проекти по вече обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 • Преглед и обсъждане на предстоящите покани по приоритетна ос 2 на ОПОС и набелязване на мерки и предложения за усъвършенстването им.
 • Осигуряване на подкрепа и експертна помощ, и работа в тясно сътрудничество с УО на ОПОС по конкретни въпроси, включително чрез създаване и популяризиране от страна на БАКЕП и на УО на ОПОС на официални документи, които да допринасят за постигането на поставените цели.

Като цяло дейността на РГ по ОПОС следва да допринесе за:

 • опростяване на процедурите за кандидатстване и отчитане на проектите, намаляване на административните срокове за обработка на документациите;
 • елиминиране на неясноти, ограничения и затруднения в условията за кандидатстване и изпълнение на проектите, които възпрепятстват успешното им изпълнение и не са съобразени с възможностите и интересите на бенефициентите;
 • подобряване на правната рамка в областта на околната среда (сектори води и отпадъци), включително ефективно прилагане на законодателството;
 • идентифициране и дефиниране на подходящи механизми за улесняване достъпа до средства на ОПОС (включително заемно и мостово финансиране, публично-частни партньорства и др.);
 • подобряване на комуникацията между Управляващия органи и Междинното звено от една страна и заинтересованите страни в проектния цикъл по ОПОС от друга страна (представители на общински администрации и В и К оператори, консултанти, проектанти и др.)

ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РГ ПО ОПРР ПРЕЗ 2011 г.

 • Включване на БАКЕП по възможност при следваща покана за включване на национално представени НПО в Комитета за наблюдение по ОПРР.
 • Провеждане на периодични срещи с УО и/или МЗ по ОП с цел получаване на конкретна информация за прогреса по изпълнение на програмата и при необходимост представяне на препоръки с цел оптимизиране процеса.
 • Мониторинг над дейността на УО и МЗ на ОПРР и активно участие в процеса на планиране и изпълнение на програмата.
 • Активно участие с предложения и коментари по отношение планиране на следващия програмен период на ОПРР.
 • Търсене на партньорство с други НПО на общините бенефициенти по ОПРР с оглед получаване – НСОРБ, ФРМС.

ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РГ ПО ОПРЧР ПРЕЗ 2011 г.

 • Включване на БАКЕП по възможност при следваща покана за включване на национално представени НПО в Комитета за наблюдение по ОПРЧР.
 • Провеждане на периодични срещи с УО и/или МЗ по ОП с цел получаване на конкретна информация за прогреса по изпълнение на програмата и при необходимост представяне на препоръки с цел оптимизиране процеса.
 • Мониторинг над  дейността на УО и МЗ на ОПРЧР и активно участие в процеса на планиране и изпълнение на програмата.
 • Активно участие с предложения и коментари по отношение планиране на следващия програмен период на ОПРЧР.

ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РГ ПО ЕТС ПРЕЗ 2011 г.

 • Оптимизиране на осъществяването на оперативните програми по Европейско Териториално Сътрудничество, тъй като ресурсът е много голям. 
 • Намерине на подходящ начин за активно интегриране в дейностите по бъдещата ОП за Дунавските страни, за да се оползотвори опитът от другите териториални програми още в началото; да настояваме българската администрация да бъде про-активна на настоящия етап  на изграждането на програмата.
 • Администрацията постепенно да се трансформира от "регистрираща", по време на ключови срещи, в активно налагаща национални интереси и приоритети.

 

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)