Коментарите на БАКЕП по пусната за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Увеличаване на срока за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020

Коментари и предложения на БАКЕП по предоставен за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6

Коментари и предложения на БАКЕП по предоставен за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.

Коментари и предложения на БАКЕП по публикуван за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на заповед № РД09-395/08.05.2020 г. за промяна на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития.“

Коментари и предложения на БАКЕП по пуснат за обществено обсъждане проект на НИД на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките.

Второ предложение на БАКЕП за промяна на срока на изпълнение на одобрените проекти съгласно наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014

Срокове за оценка на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „сътрудничество“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Предложение за промяна на срока на изпълнение на одобрените проекти съгласно наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014 – 2020 г.

Относно срок за изпълнение на договорите по мярка "Инвестиции в предприятия" от НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Писмо на БАКЕП относно нарушение при извършване на окончателната оценка на проектни предложения и публикуван списък на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Коментари на БАКЕП по публикувани за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

Коментари на БАКЕП по публикувани за обществено обсъждане на проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.0011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2

Коментари от БАКЕП във връзка с публикуваната за обществено обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. на stategy.bg

Коментари на БАКЕП по представен Проект на Критерии за подбор на проекти по Приложение №2 по чл. 18, ал. 3 на Проекто-наредбата по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“

Коментари на БАКЕП по представен Проект на Наредба за прилагане на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Коментари на БАКЕП по обявената за обществено обсъждане документация по процедура по мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", сектор "Рециркулационни системи" и сектор "Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства" на процедура по мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", сектор "Рециркулационни системи" и сектор "Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства"

Отговор на БАКЕП на отговор на МЗХ с изх. № 15-425/06.12.2016 относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяван

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 30.07.2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. И НАРЕДБА № 22 ОТ 14.12.2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 2014-2020

Предложения на БАКЕП относно проблеми по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие(ВОМР) през програмен период 2014-2020 г.

Становище на БАКЕП във връзка с проект на Наредба за прилагане на Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и несъответствие на проекта на наредба със Закона за управление на средствата от eвропейските структурни и инвестиционни фондове (обн., дв, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Писмо относно липса на отговори на входирани писма на БАКЕП за тълкуване, разяснения и уточнения на разпоредби от Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвести

Искане за разяснение относно несъответствие в обнародваната в Държавен вестник бр. 92 от 27.11.2015 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане

Запитване за прилагане на режим за държавни помощи във връзка с подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Допълнително искане към писмо № 43-БП-ПРСР/23.11.2015 на БАКЕП за тълкуване, разяснение и уточнение на разпоредби от Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвес

Писмо молба на БАКЕП за тълкуване, разяснение и уточнение на разпоредби от Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-20

Коментари, забележки, предложения и въпроси на БАКЕП по мерки 4 и 6 от последния вариант на Програма за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020г. официално изпратен на Европейската комисия.

  1. Видно е, че различните части на програмата/мерките са писани от различни хора – трябва да се уеднакви стила. Препоръчваме използването на филолози – редактори, които да оправят всички граматически, пунктуационни грешки и неточности, защото тази програма ще е лицето на българското земеделие и селски райони през следващите 7 години.

Continue Reading

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)